Błędy w harmonogramie czasu pracy

Harmonogram czasu pracy ma za zadanie określenie czasu pracy pracownika. Gdy rozkład czasu pracy ujęty został w regulaminie i pracownicy nie mają wątpliwości, co do dnia i godziny świadczenia pracy, nie ma konieczności sporządzania harmonogramu. Natomiast w przypadku, gdy organizacja pracy nie ma charakteru stałego jest on niezbędny. Błędne ustalenie harmonogramu czasu pracy oznacza naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy i jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny.

Najczęstsze błędy popełniane w harmonogramie czasu pracy:

Harmonogram czasu pracy pracownika świadczącego pracę w niedzielę i święta obowiązkowo zawierać musi informacje, który z dni wolnych, jest dniem wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, a który dniem wolnym za pracę w niedzielę lub święto. Odmiennie bowiem rekompensuje się pracę w niedziele, święta oraz dni wolne z tytułu 5-dnioergo tygodnia pracy.

Podstawową zasadą czasu pracy pracownika jest zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.  Co oznacza, że liczba dni w poszczególnych tygodniach może być zróżnicowana. Należy pamiętać jednak, by w ogólnym rozrachunku okresu rozliczeniowego, przeciętna liczba dni pracy nie przekraczała 5.

Ustalając harmonogram czasu pracy, na uwadze należy mieć zachowanie 35-godzinnego, nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Okres rozliczeniowy jest okresem, w ramach którego pracodawca dokonuje rozliczenia czasu pracy pracowników. Nie jest możliwe, szczególnie w przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych, planowanie harmonogramu na poszczególne jego części. Umożliwiałoby to pracodawcy  obejście przepisów o czasie pracy, a w rezultacie, np. uniknięcie konieczności wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach może się nieznacznie różnić. Ważne jest, by ogólny wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym się zgadzał.  

Od tej zasady obowiązuje jednak wyjątek w przypadku, gdy okres rozliczeniowy kończy się w środku tygodnia pracy. Odpoczynek, o którym mowa, musi być udzielony w każdym tygodniu pracy, co oznacza 7 kolejnych dni, rozpoczynając od początku okresu rozliczeniowego. Jeżeli więc okres rozliczeniowy kończy się przed upływem 7 dni, to nie mamy w tym przypadku do czynienia z pełnym tygodniem pracy i odpoczynek pracownikowi nie przysługuje.

Modyfikacja harmonogramu czasu pracy możliwa jest wyłącznie w szczególnych przypadkach. Są nimi nieprzewidziane okoliczności, takie jak zapewnienie zastępstwa w przypadku  choroby czy urlopu na żądanie innego pracownika.

Zmiany nie są dopuszczalne, gdy mają na celu ograniczenie pracy nadliczbowej, w takim przypadku jest to próba obejścia przepisów o czasie pracy.