Deklaracje - VAT7 - zwrot podatku - termin 60 dni

60 dni – Zwrot następuje na rachunek bankowy w ciągu 60 dni od daty złożenia deklaracji, w przypadku, gdy kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie jest wyższa od:

  • kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji
  • kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy
  • 23% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż stawka podstawowa, tj. stawką 23%
  • obrotu z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.