Deklaracje - ZUSDRA - Fundusz Pracy

  • Z obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy zwolnione są osoby, które ukończyły 55 rok życia (kobiety) i 60 (mężczyźni).
  • Opcję należy zaznaczyć w przypadku gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest równa lub większa od wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Jeżeli podstawa jest niższa, wówczas opcja powinna zostać odznaczona.