Faktura VAT zaliczkowa

Ustawodawca określił, w art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, zasadę opodatkowania różnego rodzaju zaliczek otrzymywanych przez podatników na poczet dostaw towarów lub wykonania usługi.  Na mocy tego przepisu, moment powstania obowiązku podatkowego powstaje w chwili otrzymania każdej zaliczki po stronie podatnika, który zaliczkę tę otrzymał. Fakt otrzymania zaliczki przez podatnika nie tylko ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, ale też na termin, w jakim należy wystawić fakturę VAT. Fakt otrzymania zaliczki powinien zostać potwierdzony wystawioną fakturą VAT, nie później niż dnia siódmego od momentu, w którym należność częściowa wpłynęła od nabywcy.