Jak napisać biznesplan?

Biznesplan postrzegany jest przede wszystkim jako narzędzie, dzięki któremu pozyskamy fundusze na prowadzenie działalności. Oczywiście to jego podstawowa rola. Jednak dobrze napisany biznesplan da nam możliwość, usytuowania w konkretnym otoczeniu przedsięwzięcia, jakim jest założenie firmy, pomoże w zaplanowania wariantów jej rozwoju oraz umożliwi oszacowanie jej opłacalności.


Biznesplan zawierać powinien:

  1. Wstęp, w którym w skrócie opiszemy to, co będzie rozwinięte w dalszej części. Najlepiej więc napisać go, gdy już skończymy pracę nad biznesplanem.
  2. Opis firmy, w którym opiszemy krótko historię firmy lub przedsięwzięcia, jej cele, misję, wartość majątku oraz źródła jego pochodzenia, sytuację na rynku, konkurencyjność oferty, kanały dystrybucji. Nie zapomnijmy również o tak podstawowych informacjach, jak nazwa firmy, jej adres i siedziba.
  3. Pracownicy, wymienić tutaj należy kadrę kierowniczą oraz personel pracowniczy, o ile oczywiście są przewidziani. W punkcie tym przedstawiamy ich umiejętności, wykształcenie i kompetencje oraz role w zespole. Możemy również wspomnieć o doradcach firmy, jeśli takowych planujemy mieć.
  4. Charakterystyka produktu lub usługi. Opisać powinniśmy nie tylko produkt czy usługę, ale również jego cenę oraz zasady jej ustalania. Jeśli posiadamy jakieś patenty, certyfikaty koniecznie powinniśmy o nich wspomnieć. Jeżeli prowadzimy firmę produkcyjną powinniśmy także – językiem zrozumiałym dla osób nie znających tematyki - opisać proces produkcji.
  5. Opis i analiza rynku oraz konkurencji. W tym punkcie scharakteryzować powinniśmy rynek, biorąc pod uwagę takie czynniki jak ekonomiczny, demograficzny, geograficzny. Wspomnieć należy o jego potencjale, wymienić szanse i zagrożenia oraz ich konsekwencje. Można także nakreślić strategię marketingową naszej firmy w oparciu o diagnozę rynku. W tym punkcie opisać powinniśmy także konkurencję, wymieniając jej mocne i słabe strony oraz, jak na tym tle przedstawia się nasza działalność.
  6. Plan finansowy, w którym przeanalizować musimy zyski i straty firmy oraz określić jej sytuację finansową z zaznaczeniem planów dotyczących kształtowania się jej w czasie. Prognozę finansową sporządza się zazwyczaj na 3 do 5 lat.


Przygotowanie biznesplanu nie jest trudne, wiąże się jednak ze sporym nakładem pracy i czasu. Jednak jest to trud, który zaprocentuje w przyszłości, nie tylko pozyskaniem środków finansowych, ale także przydatnymi w procesie zarządzania firmą informacjami, a te w dzisiejszych czasach cenione są najbardziej.