Kadry - umowa o pracę - zwolnienie z FP

Płatnik zobowiązany jest do odprowadzania składki na Fundusz Pracy ze świadczeń, które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Zwolnienie z tego obowiązku występuje:

  • Gdy suma przychodów pracownika z wszystkich źródeł, objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w danym miesiącu nie przekracza minimalnego wynagrodzenia
  • Przez 36 miesięcy po powrocie pracownika z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego
  • Przez 12 miesięcy po zatrudnieniu osoby, która ukończyła 50 rok życia i w okresie 30 dniowym poprzedzającym zatrudnienie była zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna
  • Gdy pracownik (kobieta) ukończyła 55 lat lub pracownik (mężczyzna) ukończył 60 lat.