Kadry - umowa zlecenia - zwolnienie z FP

Płatnik zobowiązany jest do odprowadzania składki na Fundusz Pracy z świadczeń które objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Zwolnienie z tego obowiązku występuje gdy:

  • Suma przychodów zleceniobiorcy ze wszystkich źródeł, objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w danym miesiącu nie przekracza minimalnego wynagrodzenia.
  • Zleceniobiorca (kobieta) ukończyła 55 lat lub zleceniobiorca (mężczyzna) ukończył 60 lat.