Kadry - zakończenie umowy - okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

Za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Bierze się pod uwagę wszystkie dni z wyjątkiem niedzieli i świąt, ale łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli np. sobotami.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, czyli sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Czyli miesięczny okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem miesiąca. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące kalendarzowe.