Kiedy odliczamy VAT

Problemem, z którym może zetknąć się każdy podatnik VAT, jest określenie terminu, w którym może on odliczyć VAT naliczony od zakupionych towarów i usług. Prawo do odliczenia podatku zapłaconego w cenie towarów i usług przysługuje wówczas, gdy są one bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Generalną zasadą jest (zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT), iż podatek naliczony można odliczyć z chwilą otrzymania faktury od kontrahenta, ewentualnie w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Od zasady tej występują jednak odstępstwa.

Wyjątek stanowią faktury za media (czyli za telefon, energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości). W tym wypadku prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w rozliczeniu za miesiąc płatności wskazany na fakturze.

Innym odstępstwem od ogólnej zasady są faktury od tzw. małego podatnika. Jeżeli przedsiębiorca otrzyma taką fakturę, wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje mu w miesiącu, w którym dokonał zapłaty należności wynikającej z dokumentu od małego podatnika. Możliwe jest dokonanie odliczenia w całości, jeśli zapłacona została cała kwota lub w części, jeśli zapłata obejmowała część należności. Ważne jest, że jeżeli podatnik nie dokona zapłaty w terminie określonym na fakturze, wówczas może odliczyć VAT dopiero po upływie 90 dni od otrzymania towaru lub wykonania usługi.

W przypadku otrzymania faktury przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, moment odliczenia podatku przenosi się na okres, w którym ta dostawa lub wykonanie usługi nastąpi. Ponadto, każdy podatnik ma prawo odliczenia podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej. Okres, jaki ustawodawca przewidział w takiej sytuacji to 5 lat wstecz. Uprawnia do tego art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.