Księgowanie - data wprowadzenia środka trwałego

  • Data wprowadzenia do ewidencji środków trwałych powinna być datą faktycznego przyjęcia do użytkowania w danej firmie.
  • Odpisy amortyzacyjne będą naliczane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wprowadzono środek trwały do ewidencji.