Maksymalna liczba nadgodzin w roku

Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy lub praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.

Sytuacja taka może mieć miejsce z dwóch przyczyn. Po pierwsze, w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Po drugie - praca w nadgodzinach możliwa jest w razie zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy.

Najczęściej występuje druga z wyżej wymienionych sytuacji. Do szczególnych potrzeb pracodawcy w takim wypadku zaliczyć można potrzeby socjalne, niecodzienne, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną przez niego działalnością.

W danym roku kalendarzowym pracownik może przepracować określoną przez przepisy liczbę nadgodzin. Co do zasady jest to granica 150 godzin (w tygodniu 8 godzin, na dobę 5). Ale w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub umowie o pracę dopuszczalne jest ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w danym roku kalendarzowym (większej lub mniejszej). Jednak w ciągu roku kalendarzowego pracownik zatrudniony na cały etat nie może przepracować w ramach nadgodzin więcej niż 416 godzin.

Za nadgodziny pracownikowi przysługuje rekompensata - albo w postaci dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, albo w postaci czasu wolnego (odpowiadającego wymiarowi czasu pracy w godzinach nadliczbowych). Należy pamiętać, że nie można przyznać obu świadczeń na raz. Wysokość dodatku zależna jest od dnia, w jakim odbywa się praca w nadgodzinach, i wynosi 50 lub 100 proc. wynagrodzenia.

W przypadku pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy oraz w niedzielę lub święto, sprawa godzin nadliczbowych przedstawia się nieco inaczej. Rekompensatą w przypadku wykonania pracy w jednym z tych dni jest udzielenie pracownikowi dnia wolnego. W takim przypadku zatem do powstania godzin nadliczbowych nie dochodzi.

Jednakże w momencie, gdy praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, w niedzielę lub święto przypadła na sam koniec okresu rozliczeniowego i udzielenie dnia wolnego nie będzie możliwe, dojdzie do sytuacji, gdy limit średniotygodniowej normy czasu zostanie przekroczony. W takim przypadku godziny przepracowane w w/w dni należy wliczyć do limitu nadgodzin.

Aby w systemie dodać liczbę przepracowanych nadgodzin, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, następnie wejść w szczegóły pracownika i zakładkę Ewidencja czasu pracy.

Z listy znajdującej się po prawej stronie okna należy wybrać akcję Godziny pracy. W nowym oknie, po wybraniu zakresu dat, konieczne jest wprowadzenie liczby przepracowanych łącznie godzin oraz określenie rodzaju nadgodzin w nich zawartych: