Podstawy prawne rozwiązania umowy o pracę

Wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, na którym należy wskazać podstawę prawną, określającą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Najczęściej spotykane sposoby dotyczące rozwiązania umowy określa art. 30. § 1 Ustawy Kodeks Pracy. I tak, umowę o pracę można rozwiązać:

Zdarza się, że do ustania stosunku pracy dochodzi w sposób inny, niż określony w art. 30 Kodeksu Pracy. Wśród stosowanych podstaw prawnych można wskazać: