Kadry - średnie wynagrodzenie - chorobowe

  • Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Średnią wylicza się na podstawie wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki ubezpieczenia społecznego w części pracownika.