Strona główna

Na Stronie głównej w prawym górnym rogu znajduje się informacja o użytkowanym pakiecie i terminie jego ważności (rys.1). Klikając na przedłuż ważność pakietu można zamówić pakiet na kolejne miesiące. Zobacz: Płatności

rys.1

Poniżej użytkownik znajdzie Terminarz.

Terminarz nie jest zwykłym kalendarzem. Poza dniami wolnymi i świętami pokazuje w jednym miejscu wszystkie wprowadzone terminy z całego miesiąca wraz z terminami podatków do zapłaty.  przeterminowane płatności i niewygenerowane deklaracje(rys.2).

rys.2

W lewym górnym rogu znajduje się narzędzie służące do zmiany okresu jaki będzie wyświetlany na kalendarzu .     

Miesiąc i rok, który chcemy widzieć na Stronie Głównej zmienia się przy pomocy strzałek (rys.3) lub poprzez rozwinięcie pasków wyboru (rys.4).


rys.3

rys.4


Środkowa strzałka skierowana w dół oznacza ustawienie kalendarza na aktualnym miesiącu, pojedyncze strzałki w lewo i prawo zmieniają miesiące, a podwójne lata.

Poniżej znajduje się narzędzie pozwalające na ograniczenie pojawiających się na terminarzu informacji (rys.5, rys.6)

rys.5

Użytkownik może widzieć wszystkie terminy lub zawęzić je do terminów własnych (rys.5). Jest to bardzo przydatne gdy wielu użytkowników korzysta z jednego konta. Zobacz: Użytkownicy

Istnieje możliwość filtrowania terminarza ze względu na rodzaj terminu (rys.6).

rys.6


Zaznaczając odpowiednie  ikonki użytkownik decyduje, które z terminów mają być widoczne.
Ikonki są jednocześnie legendą do wiadomości znajdujących się na terminarzu i oznaczają:
otwarte      - wszystkie wprowadzone terminy, poza terminami zamkniętymi,                                            zamknięte  - nieobowiązujące, odwołane terminy; zamknięcie terminu odbywa się przy użyciu polecenia Zamknij,                                                                                                                                      cykliczne    - powtarzające się regularnie raz w tygodniu, miesiącu czy roku,
faktury       - przeterminowane faktury sprzedaży,
wydatki      - przeterminowane faktury zakupu,
podatki       - niewygenerowane zobowiązania wobec us i zusu, których termin   
                     płatności upływa w danym dniu ,
                   - w przypadku wygenerowania deklaracji wskazuje termin zapłaty
                     zobowiązań wobec us czy zusu


Okienko terminarza nie zawsze jest w stanie zmieścić wszystkie informacje, dotyczące danego dnia. Dlatego w jego dolnej części pojawią się wówczas polecenie więcej (rys.7). Klikając na nie mamy podgląd wszystkich terminów obowiązujących w danym dniu. (rys.8)

rys.7 rys.8

W sytuacji gdy użytkownik chce widzieć wszystkie terminy w okienku terminarza może powiększyć jego rozmiary wg uznania (rys.9,rys.10).


rys.9

rys.10

Dokonuje tego wybierając jednostkę miary z paska Pokaż (rys.11)

rys.11


Są również inne sposoby na podgląd informacji dotyczących określonych pozycji  w okienkach terminarza
- najeżdżając na określoną pozycję pojawia się podświetlana informacja (rys.12)


rys.12

- klikając na określoną pozycję pojawia się  okno dialogowe, w którym można  wykonać różne polecenia

  W przypadku terminu możliwe polecenia to: Modyfikuj, Zamknij, Usuń (rys.13)

rys.13

  W przypadku faktur czy wydatków użytkownik może wykonać o wiele więcej poleceń (rys.14).

rys.14


Terminarz jest wyposażony w wyszukiwarkę.  Wynajduje ona zapomniane przez użytkownika terminy po jego opisie, nazwie kontrahenta czy numerze faktury (rys.13)

Jeśli program wynajdzie szukaną pozycję pojawi się ona jako jedyna na Terminarzu, aby z powrotem przywrócić wszystkie informacje należy użyć opcji Pokaż Wszystko (rys.14)

rys.12 rys.13

W lewym dolnym rogu terminarza znajdują się możliwe do wykonania polecenia (rys.14)

rys.14

•    Dodaj termin

Tutaj użytkownik może dodać  ważny dla niego termin.
Istnieje możliwość dodawania terminów jednorazowych, cotygodniowych, comiesięcznych oraz dotyczących określonego dnia miesiąca w roku.
Jeśli jest to jednorazowe spotkanie z to w pasku wyboru należy zaznaczyć Termin oraz wskazać określoną datę i godzinę (rys.15)

rys.15

Jeśli termin powtarza się co tydzień tego samego dnia, zaznaczamy Cykliczny w dniu tygodnia i wybieramy dzień, w którym ma się pojawiać informacja (rys.16)

rys.16

Jeśli termin jest co miesiąc zaznaczamy Cykliczny w dniu miesiąca, wybieramy dzień, a pole z miesiącami pozostawiamy puste (rys.17).
Jeśli natomiast wybierzemy określony miesiąc, to termin będzie pojawiał się raz w roku w danym dniu zaznaczonego miesiąca.

rys.17

Jeśli wprowadzany termin dotyczy kontrahenta, którego dane zostały wcześniej zapisane w serwisie, można go wybrać rozwijając pasek Kontrahent. Jeśli jest to nowa firma używamy opcji Dodaj Kontrahenta.
Pod każdego kontrahenta można podpiąć osoby kontaktowe. Zobacz: Kontakty. 
Szczegóły dotyczące spotkania czy wydarzenia opisujemy w Notatce.

•    Dodaj fakturę
Użytkownik może „na skróty” wystawić fakturę sprzedaży Vat, która będzie widoczna w panelu Sprzedaż » Faktury Vat, a w terminarzu pojawi się w momencie upływu terminu płatności.
Zobacz: Faktura Vat

•    Dodaj wydatek
Użytkownik może „na skróty” dodać fakturę zakupu, którą program automatycznie zaksięguje w Ewidencji. W terminarzu wydatek pojawi się w momencie upływu terminu płatności.
Zobacz: Wydatki

•    Dodaj kontrah.
Dodany w ten sposób kontrahent będzie widoczny w panelu CRM.
Zobacz: Kontrahenci

•    Dodaj produkt

Produkt będzie widoczny w panelu Sprzedaż » Katalog produktów. Przy dodawaniu zwiększy się jego stan magazynowy.


Poniżej terminarza znajduje się tabela ze zbliżającymi się terminami dodanymi do terminarza, przez panel CRM lub bezpośrednio do tabeli z terminami (rys.18)

rys.18

Zobacz: Praca z tabelami