Zaliczka na podatek

Wpłaty zaliczek na podatek uiszcza się w Urzędzie Skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania. W ciągu roku podatkowego wpłatom tym nie towarzyszy składanie deklaracji. Po jego zakończeniu podatnik ma obowiązek złożenia we wskazanym wyżej urzędzie zeznanie roczne.

W przypadku spółki, każdy właściciel generuje osobno zaliczkę na podatek dochodowy, który jest obliczany proporcjonalnie do udziałów w firmie.


Podatek dochodowy

Aby obliczyć podatek program zestawia przychody i koszty narastająco od początku roku.

W przypadku gdy użytkownik zmienił program z innego na wFirma.pl w ciągu roku, powinien ręcznie wprowadzić do panelu Ewidencje » KPiR  jednym wpisem wszystkie przychody i koszty z poprzednich miesięcy od początku roku. Przy obliczaniu podatku program automatycznie uwzględni te kwoty.

Zobacz: Przeniesienie księgowości z innego systemu .

Podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o zapłacone składki społeczne, a obliczony podatek o  zapłacone składki zdrowotne. 

Kwoty składek społecznych i zdrowotnych są automatycznie uzupełniane, gdy istnieje deklaracja DRA z płatnością w okresie, którego dotyczy zaliczka na podatek dochodowy. Jeśli płatności nie dokonano pola te pozostawiamy puste.

Jeśli użytkownik dopiero rozpoczął działalność to rozliczając pierwszy miesiąc w systemie, pola składka na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, odliczone składki i poprzednie zaliczki pozostawia puste.

Jeśli użytkownik w ciągu roku zmienia program na wFirma.pl to uzupełnia pola odliczone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz poprzednie zaliczki na podatek, które nie są zaewidencjonowane w systemie. Jest to jednorazowa informacja, o którą pyta program przy pierwszym generowaniu zaliczki.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Ryczałt obliczany jest według stawek procentowych, których wysokość zależy od rodzaju osiągniętego przychodu. W tym celu prowadzona jest ewidencja przychodów.

Podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o  zapłacone składki społeczne, a obliczony zryczałtowany podatek o zapłacone składki zdrowotne.

Kwoty składek społecznych i zdrowotnych są automatycznie uzupełniane, gdy istnieje deklaracja DRA z płatnością w okresie, którego dotyczy zaliczka na ryczałt. Jeśli płatności nie dokonano pola pozostawiamy puste.

Jeśli użytkownik dopiero rozpoczął działalność to rozliczając pierwszy miesiąc w systemie, pola składka na ubezpieczenie społeczne oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostawia puste.