Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej podlegają wszelkie czynności z zakresu administracji publicznej np.:

 

 • dokonywanie na wniosek lub na podstawie zgłoszenia czynności urzędowych
 • wydawanie zaświadczeń
 • wydawanie zezwoleń, np. koncesji czy pozwolenia
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
 • udzielanie odpisu, wypisu czy kserokopii dokumentów z zakresu administracji rządowej, czy też w postępowaniu sądowym

 

Nie podlegają jej natomiast opłaty z tytułu:

 

·        wykonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia, zezwolenia, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa czy prokury, a także odpisów, wypisów i kopii dokumentów dotyczących np.:

 

o   kwestii alimentacyjnych, kurateli, przysposobienia

o   ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent i ulg dla żołnierzy niezawodowych, ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych w tym kombatantów

o   świadczeń socjalnych

o   szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia

o   nabycia obywatelstwa polskiego i stwierdzenia jego posiadania (w drodze repatriacji)

o   nadanie statusu uchodźcy i udzielenia azylu

o   pobytu na terytorium RP obywateli państw Unii Europejskiej

 

 • wykonanie czynności urzędowej i wydanie dokumentów w sprawach dotyczących:

 

  • zmiany czy też ustalenia pisowni nazwiska i imienia osób, którym zmienione je bezprawnie
  • budownictwa mieszkalnego
  • płatności dla producentów rolnych
  • wykonania w/w czynności przez agencje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
  • wydania zezwolenia na podjęcie działań związanych z ochroną środowiska

 

 • wykonania czynności urzędowych, które podlegają innym odrębnym opłatom publicznoprawnym lub są z nich zwolnione.

 

Zapłata i zwrot opłaty skarbowej

 

Uiszczenie opłaty skarbowej, powinno nastąpić po złożeniu wniosku,  o dokonanie którejś z w/w czynności administracyjnych. W przypadku złożenia dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, opłatę ponosi się w chwili złożenia owego dokumentu we właściwym organie administracji publicznej lub sądzie.

 

Wpłatę dokonać można bezpośrednio w kasie właściwego organu podatkowego lub w formie bezgotówkowej na jego rachunek bankowy.

 

W przypadku nie wykonania, przez organ podatkowy, czynności administracyjnej po uiszczeniu opłaty skarbowej, zostanie ona zwrócona jednak dopiero na wniosek petenta. Zwrócona kwota zostanie przelana na rachunek bankowy, wskazany we wniosku, wysłana przekazem pocztowym (w tym przypadku wysokość opłaty skarbowej podlegającej zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty pocztowe) lub będzie można ją odebrać w kasie właściwego urzędu podatkowego. Pamiętać należy, że po upływie 5 lat od dokonania zapłaty opłaty skarbowej, nie podlega ona zwrotowi.

 

Organy administracji rządowej i samorządowej oraz sądy co miesiąc przekazują, właściwemu organowi podatkowemu, informację o nie uiszczeniu opłaty skarbowej.

 

Wysokość wybranych opłat skarbowych:

 

CZYNNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

KWOTA

Sporządzenia aktu małżeństwa

84 zł

Sporządzenie aktu urodzenia, zgonu, uznania dziecka

11 zł

Ustalenie brzmienia lub pisownia imienia nazwiska

22 zł

Decyzja o zmianie imienia i nazwiska

37 zł

Zatwierdzenie projektu budowlanego

47 zł

Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego

170 zł

Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

98 zł

Wydanie duplikatu książeczki wojskowej

28 zł

Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego

219 zł

Dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

110 zł

Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

505 zł

Legalizacja dokumentu

26 zł

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

21 zł

Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP

21 zł

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

36 zł

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

17 zł

 

Kompletny wykaz opłat skarbowych oraz ich wysokości znaleźć można w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej z późniejszymi zmianami.

 

 

Współtworzymy Poradnik Przedsiębiorcy

Setki wartościowych artykułów, porady rynkowych ekspertów - wszystko w jednym miejscu

Jedno konto w ZUS - jakie zmiany nadchodzą?
Wraz z nowym rokiem, przedsiębiorców czekają duże zmiany w sposobie opłaca składek ZUS. Od stycznia zamiast trzech przelewów będzie dokonywany jeden - na jedno konto w ZUS. Jak będą rozliczane składki? Na jaki nr konta dokonywać wpłat? Sprawdź!
Czytaj dalej
Jak przechowywać e-akta osobowe?
Wiele wskazuje na to, że coraz bliżej jest do momentu, kiedy dokumentacja pracownicza będzie prowadzona i przechowywana w wersji elektronicznej. Czy przedsiębiorcy wiedzą jak przechowywać e-akta osobowe, aby dane w nich zawarte były bezpieczne? Sprawdź!
Czytaj dalej
Powiadomienia o niezgodnościach w JPK_VAT
Coraz większa grupa podatników ma obowiązek składania comiesięcznych plików JPK_VAT. Dowiedz się, jakie konsekwencje powoduje otrzymanie powiadomienia o niezgodnościach w JPK_VAT i czy jest ono jednoznaczne z nałożeniem kary na podatnika!
Czytaj dalej