Wsparcie finansowe dla chcących założyć firmę - POKL 6.2

W ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą  (ale także spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną) mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie finansowe. O pomoc w ramach tego działania mogą ubiegać się osoby fizyczne, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie pierwszego roku przed złożeniem wniosku o wsparcie w ramach projektu działanie 6.2.

Proces przyznawania dotacji wygląda następująco:

  1. Rekrutacja – można do niej przystąpić wypełniając formularz dostępny na stronie instytucji, która realizuje zadania w ramach działania 6.2 POKL. Innym sposobem wzięcia udziału w rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną.
  2. Udział w szkoleniu. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia  istotne dla przyszłych przedsiębiorców. W ramach szkolenia uczestnicy uczą się m.in. pisania biznesplanu oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie. 
  3. Złożenie dokumentów o dofinansowanie. Procedura składania wniosku może mieć dwojaki przebieg.
    • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy składają biznesplany, nie mając jeszcze zarejestrowanej działalności gospodarczej. Komisja Oceny Projektów wyłania najlepsze biznesplany, a ich autorom przyznaje dofinansowanie. Środki finansowe otrzymają po zarejestrowaniu działalności i złożeniu „Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji”.
    • Przystępując do szkolenia lub w czasie jego trwania uczestnicy rejestrują działalność gospodarczą i tuż po jego zakończeniu składają „Wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji” wraz z załącznikami : biznesplanem oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie rejestracji działalności. Komisja Oceny Projektów na podstawie oceny wniosków oraz biznesplanów wyłania przedsiębiorców, którzy otrzymają dofinansowanie.
  4. Podpisanie umowy. Przyznanie dofinansowania kończy się podpisaniem „Umowy o udzieleniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości”. Zanim jednak do tego dojdzie, osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna, jeżeli posiada współmałżonka, złożyć jego pisemną zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego. Wymagane jest także złożenie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Ma on formę aktu notarialnego zawierającego zapis o poddaniu się egzekucji przez dłużnika zgodnie z art. 777 kpc oraz dodatkowego zabezpieczenia w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.