Kadry - data wypłaty wynagrodzeń

  • Od daty wypłaty zależy kiedy wynagrodzenie brutto zostanie zaksięgowane do KPiR.
  • W przypadku terminowej wypłaty za miesiąc poprzedni (wypłata 10 listopada za październik). Lista płac jest księgowana do KPiR w miesiącu za który jest liczona, czyli w październiku. W innych wypadkach jest księgowana w dacie wypłaty.
  • Data wypłaty ma również wpływ na termin zapłaty składek ZUS i podatku dochodowego pracowników PIT4. Składki ZUS płaci się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty, zaś podatek PIT4 do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu wypłaty.