Zakres obowiązków pracownika

Zgodnie z art. 100 K. p., pracownik obowiązany jest wykonywać sumiennie powierzona pracę, jak również stosować się do poleceń przełożonego, pod warunkiem, że są one zgodne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Powinien on także przestrzegać obowiązujego w zakładzie pracy regulaminu, czasu pracy, przepisów BHP i PP oraz zasad współżycia społecznego.

Pracownik obowiązany jest także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody. Jednakże należy pamiętać, że wyciąganie konsekwencji z tytułu naruszenia tajemnicy, w sytuacji, gdy pracodawca nie określił w regulaminie pracy jej zakresu, jest sprzeczne z art. 94 pkt 1 K. p. oraz z zasadami współżycia społecznego, o czym mówi art. 8 K. p.

Podkreślić należy, że prawo pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku przekazania pracownikowi zakresu obowiązków w formie pisemnej. Zakres zadań może być określony nie tylko w formie pisemnej, ale również w drodze poleceń ustnych, wydawanych przez pracodawcę. Ważne, by mieściły się w zakresie ustalonym w umowie.