Mały ZUS i mały ZUS plus - korzystanie z ulgi w 2022 roku

Obowiązek opłacania składek ZUS ciąży na każdym z przedsiębiorców. W 2019 roku po raz pierwszy wprowadzono w tym zakresie ulgę o nazwie mały ZUS, która w praktyce polegała na opłacaniu składek od przychodu. Od 2020 roku mamy do czynienia z nową formą ulgi o zmienionej nazwie - mały ZUS plus. Na czym polega i jaka jest wysokość składki mały ZUS plus w 2022 roku? Czy Polski Ład zmienił wiele w zakresie kwoty składek? Jaka jest różnica między ulgą mały zus i mały zus plus? Dowiedzmy się!

Mały ZUS - nieobowiązujące już składki od przychodu

Mały ZUS był pierwszą tego typu ulgą od składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy osiągali niewielkie przychody z tytułu prowadzonej działalności. Osoby, które korzystały z ulgi, miały prawo opłacać składki ZUS liczone od indywidualnie określonej podstawy. Podstawa była natomiast uwarunkowana wysokością przychodu, jaki osiągnął dany przedsiębiorca w ubiegłych latach.

Ulga mały ZUS plus obowiązywała tylko do stycznia 2020 roku, natomiast począwszy od 2021 roku, weszła w życie ulga mały ZUS plus, która dotyczy składek od dochodu. 

Mały ZUS a mały ZUS plus - jak skorzystać?

Przedsiębiorcy kwalifikujący się do korzystania z ulgi mały ZUS, po wejściu w życie zmian byli automatycznie przypisywani do ulgi mały ZUS plus, nikt nie był więc stratny na zmianach. Natomiast podatnicy, którzy nie korzystali wcześniej z ulgi mały ZUS, ale spełniali warunki określone w ustawie, mogli przystąpić do niej od lutego 2020 roku.

Powodem, dla którego zdecydowano się na zmianę zasad naliczania ulgi, stały się głosy niezadowolenia przedsiębiorców, które dotyczyły przyjętego maksymalnego osiągniętego przychodu przez przedsiębiorcę, który nie odzwierciedla rzeczywistych wyników finansowych w firmie. 

Składki od dochodu czyli Mały ZUS plus

Mały ZUS plus już po roku od wejścia w życie uległ zmianie. Obowiązująca od 2020 roku ulga mały ZUS plus funkcjonuje na innych zasadach, które zakładają osiągnięcie przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym przychodów nieprzekraczających kwoty 120 000 zł. 

Pozostałe warunki przystąpienia do ulgi nie uległy zmianie. Oznacza to, że z preferencyjnych składek ZUS może skorzystać osoba:

  • której przychody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyły w poprzednim roku kalendarzowym kwoty 120 000 zł;
  • prowadziła działalność w poprzednim roku kalendarzowym nie krócej niż przez 60 dni kalendarzowych.

Z niższych składek nie skorzysta natomiast przedsiębiorca

  • w pierwszym roku prowadzenia działalności;
  • który spełnia warunki do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, liczone od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

W jaki sposób należy wyliczyć podstawę składek mały ZUS plus?

Przedsiębiorca, chcąc dokonać obliczeń wysokości składek ZUS na okres 2022 roku przy uldze mały ZUS plus powinien skorzystać ze wzoru, który został zamieszczony w zaktualizowanej ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedstawia się on następująco:

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

            ___________________________________________        x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Wynik działania należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. W kolejnym kroku wynik należy pomnożyć  przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik powinien zostać zaokrąglony do pełnych groszy. Należy pamiętać, że podstawę wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi kwota nie niższa niż 903 zł oraz nie wyższa niż 3553,20 zł. 

Jak dokonać zgłoszenia do ulgi mały ZUS plus w 2022 roku?

W przypadku przedsiębiorców, którzy korzystali z ulgi w 2021 roku i nadal kwalifikują się do skorzystania z niej w roku 2022 roku, ponowna rejestracja nie jest konieczna. 

Natomiast przedsiębiorcy, którzy do tej pory płacili duży ZUS, ale chcieliby zacząć korzystać z preferencyjnych składek i spełniają ku temu warunki, muszą dokonać przerejestrowania. 

Jak zgłosić się do ulgi mały ZUS, gdy w roku poprzednim było się na dużym ZUS-ie?

Przedsiębiorca w pierwszej kolejności musi wyrejestrować się w ZUS-ie za pomocą deklaracji ZUS ZWUA. Kolejnym krokiem jest ponowne zarejestrowanie się  z wykorzystaniem formularzy ZUS ZUA/ZZA. Zgłoszenie powinno zawierać kod tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92. Termin wyrejestrowania i zgłoszenia do tej ulgi powinien być taki sam w celu zachowania ciągłości ubezpieczeniowej.

Do kiedy należy dokonać zgłoszenia do ulgi mały ZUS?

Przedsiębiorcy opłacający duży ZUS, którzy chcą zacząć korzystać z ulgi, mają czas na dokonanie przerejestrowania do 31 stycznia 2022 roku.

Jak dokonać zgłoszenia do ulgi mały ZUS plus w systemie wfirma?

Zgłoszenia do ulgi mały ZUS plus w łatwy sposób dokonasz za pośrednictwem systemu wFirma. By skorzystać z ulgi mały ZUS plus należy w pierwszej kolejności dokonać wyrejestrowania z ZUS za pomocą formularza ZUS ZWUA według schematu:

START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA

Mały ZUS i mały ZUS plus

Podczas wyrejestrowania z ubezpieczenia należy pamiętać, aby dokonać go z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych za pomocą druku ZUS ZUA, właściwy kod ubezpieczenia w tym przypadku to 05 90. Obie deklaracje zgłoszeniowe muszą zostać przekazane do ZUS w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz