Świadectwo pracy - czy wpisuje się zwolnienia lekarskie pracownika?

Po zakończeniu pracy pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy, gdzie wykazuje wszystkie niezbędne informacje, które są wymagane przez przepisy. Czy w świadectwie pracy wpisuje się wszystkie zwolnienia lekarskie pracownika?

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument, w którym wykazuje się informacje, które mogą mieć wpływ na uprawnienia pracownicze w przyszłości. Dlatego przy wystawianiu świadectwa pracy wymagana jest szczególna rzetelność i dokładność. Wytyczne w sprawie sposobu i trybu wystawienia świadectwa pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wystawiania.

W świadectwie znajdują się informacje m.in. dotyczące:

 • okresu lub okresów zatrudnienia;
 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
 • zajmowanych stanowisk;
 • trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy;
 • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
 • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
 • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Czy w świadectwie pracy wpisuje się wszystkie zwolnienia lekarskie pracownika?

W ust. 4 pkt 10 świadectwa pracy wykazuje się tzw. okresy nieskładkowe, czyli m.in. okresy niezdolności do pracy z całego okresu zatrudnienia. Do okresów nieskładkowych należą okresy niezdolności do pracy spowodowane chorobą, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne oraz okresy pobierania zasiłku opiekuńczego. Czyli w świadectwie pracy wpisuje się wszystkie zwolnienia lekarskie pracownika.

Świadectwo pracy z systemu wFirma

Prowadząc rozliczenia kadrowe w systemie wFirma Kadry i Płace do tego dedykowanym pracodawcy w prosty sposób mogą generować świadectwo pracy. Tak jest w systemie wFirma.pl, gdzie wystarczy przejść do zakładki KADRY » UMOWY zaznaczyć daną umowę oraz wybrać opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

świadectwo pracy

Wygenerowane świadectwo w systemie będzie zawierało informacje o wszystkich zwolnieniach lekarskich pracownika.

O czym szczegółowo tutaj: https://pomoc.wfirma.pl/-drukowanie-swiadectwa-pracy.

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem podsumowującym okres pracy u danego pracodawcy. Zawiera ono dane o wykorzystanych świadczeniach, takich jak zwolnienia lekarskie czy urlopy wypoczynkowe. Dlatego ważne jest, aby znać aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące jego wystawiania.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn