Dochód a przychód - definicja i różnica

Zdarza się, że terminy księgowe jak dochód i przychód używane są zamiennie. Jednak pojęcia te oznaczają coś zupełnie innego i popełnienie takiego błędu może ponieść za sobą pewne konsekwencje. Dochód a przychód, ich definicja i różnica - to omawiamy w artykule!

Czym jest przychód?

Przychód jest otrzymaną kwotą pieniędzy, która nie odzwierciedla realnej sytuacji przedsiębiorstwa, w związku z czym na podstawie przychodu nie należy oceniać sytuacji finansowej firmy. To wszelkiego rodzaju przypływy pieniężne lub majątkowe, otrzymanie których powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Czyli przychód jest to łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług bez podatku VAT w danym okresie czasowym. Po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania otrzymujemy dochód.

Koszty uzyskania przychodu  - co to jest?

Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wydatki, które:

  • zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • są związane z prowadzoną działalnością,
  • są odpowiednio udokumentowane,
  • ne są wydatkami o charakterze osobistym dla przedsiębiorcy.

Warto również pamiętać, że nie wszystkie ponoszone przez przedsiębiorcę wydatki związane z działalnością mogą stanowić koszt podatkowy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje kosztów uzyskania przychodów, a mianowicie koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. 

Bezpośredni koszt podatkowy to wydatek, który ma bezpośredni związek z uzyskanym przychodem, czyli np. zakup towarów. Natomiast pośrednim kosztem uzyskania przychodu będą poniesione wydatki, które nie mogą być jednoznacznie powiązane z wybranym przychodem np. czynsz, zakup paliwa, koszty usług księgowych czy wyposażenie biura.

Dochód a przychód - prawidłowe obliczenia podczas prowadzenia działalności

Dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, a więc jest różnicą pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami podatkowymi. 

Istnieją dwa podstawowe rodzaje dochodu:

  • dochód brutto - czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowaniem,
  • dochód netto - czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego.

Dochód, w przeciwieństwie do przychodu, stanowi rzeczywistą informację o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jest to informacja o wypracowanym zysku lub poniesionej stracie.

Analiza dochodu firmy w systemie wFirma.pl

System do prowadzenia samodzielnej księgowości online wfirma.pl posiada funkcje, które umożliwiają przeprowadzenie analizy przychodów i kosztów. Pozwala to na przegląd osiąganego dochodu i jego bieżącą kontrolę w firmie. Dane przedstawione są w formie tabel i wykresów w podziale na poszczególne miesiące oraz narastająco od początku roku. Taki wykaz informacji może być dostosowany do potrzeb każdego z przedsiębiorców dzięki filtrom dostępnym nad tabelami. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj

Zarejestruj konto na wFirma i testuj system przez cały miesiąc za darmo!

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz