Wycofanie pojazdu osobowego z działalności - najważniejsze informacje

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca mógł dokonać wycofania pojazdu będącego majątkiem w prowadzonej działalności gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę, że wycofanie może rodzić skutki podatkowe na gruncie VAT. Jak zatem należy powinno wyglądać wycofanie pojazdu osobowego z działalności?

Wycofanie pojazdu z działalności - kwestie formalne

Przedsiębiorca, który decyduje się na wycofanie pojazdu z działalności ma obowiązek sporządzić protokół przekazania środka trwałego na cele własne. Dokument powinien zawierać następujące dane:

 • miejscowość i data,
 • dane firmy,
 • wskazanie dnia, z którym nastąpi przekazanie pojazdu na cele prywatne,
 • datę, od której pojazd stanowił środek trwały,
 • numer ewidencyjny środka trwałego (opcjonalnie),
 • nazwa pojazdu,
 • dodatkowe dane w zakresie pojazdu, które pozwolą na jego identyfikację, tj. numer rejestracyjny, rok produkcji itp.,
 • wskazanie czy przekazanie pojazdu na cele prywatne podlega opodatkowaniu VAT,
 • podpis przedsiębiorcy.

Protokół zawierający powyższe dane może zatem przyjąć poniższą formę.

                                                                                                              ......................................................

                                                                                                                                            (miejscowość, data)       

..............................................

..............................................

..............................................

          (dane firmy)

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ŚRODKA TRWAŁEGO NA POTRZEBY WŁASNE

 

Z dniem ................................. wycofuję z działalności gospodarczej środek trwały ..................................................................................................................... stanowiący majątek mojej firmy od dnia....................................... i przekazuję go na cele osobiste.

Numer ewidencyjny środka trwałego (opcjonalnie): …....................................

Nazwa: ............................................................................

Dodatkowy opis: ..........................................................................................................................

                   (np. w przypadku samochodu osobowego nr. rejestracyjny, rok produkcji etc.)

 

Przekazanie powyższego składnika majątku podlega/nie podlega* opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


....................................................................................

                                                                                          (podpis właściciela firmy)                        

________________

  * niepotrzebne skreślić

Skutki podatkowe przy wycofaniu pojazdu z działalności

Co do zasady wycofanie pojazdu osobowego z działalności nie rodzi skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego (PIT). Niemniej warto mieć na uwadze, że jeśli przedsiębiorca podejmie decyzję o sprzedaży pojazdu przed upływem 6 lat, licząc od miesiąca następującego po miesiącu wycofania pojazdu, wówczas przychód ze sprzedaży należy opodatkować w ramach działalności:

 • zasady ogólne 12%/ 32%,
 • podatek liniowy 19%,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 3% stawka ryczałtu.

Z kolei na gruncie podatku VAT skutki podatkowe powstaną jeśli:

 • przy nabyciu było prawo do odliczenia VAT, wówczas podatek VAT należy naliczyć od wartości rynkowej pojazdu na moment jego wycofania z działalności lub
 • przy nabyciu nie było prawa do odliczenia VAT, ale było prawo do odliczenia VAT od części składowych pojazdu (np. silnik, rozrząd, skrzynia biegów itp.), wówczas podatek VAT należy naliczyć od wartości rynkowej tych części na moment wycofania.

Naliczony podatek VAT wykazuje się na dokumencie wewnętrznym opodatkowania, a następnie wykazuje się go w pliku JPK z oznaczeniem WEW.

Jak wygląda wycofanie pojazdu osobowego z działalności w systemie?

W przypadku wycofania pojazdu będącego środkiem trwałym należy dokonać jego likwidacji w ewidencji środków trwałych oraz zaksięgować naliczony VAT w rejestrze VAT sprzedaży, jeśli wystąpi obowiązek dla podatnika.

Wycofanie pojazdu z ewidencji środków trwałych

W systemie wycofania pojazdu będącego środkiem trwałym na cele prywatne dokonuje się poprzez EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy zaznaczyć wycofywany pojazd, wybierając opcję LIKWIDACJA.

 

 

W oknie, które się pojawi, należy wskazać dane dotyczące wycofania na cele prywatne, a w polu KSIĘGOWANIE RESZTY ODPISÓW wybrać opcję NIE.

 

Księgowanie naliczonego VAT przy wycofaniu

Naliczony VAT na dokumencie wewnętrznym opodatkowania księguje się w systemie poprzez EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie należy wybrać opcję BRAK KONTRAHENTA oraz wprowadzić dane z dokumentu.

 

 

Dodatkowo w podzakłdce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję DOWÓD WEWNĘTRZNY.

 

 

Wykazany VAT zostanie ujęty w strukturze JPK z oznaczeniem WEW.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn