Niewykorzystany urlop - czy przepada?

Nieudzielenie pracownikowi niewykorzystanego urlopu w terminie w większości przypadków (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone jest karą grzywny. Dlatego warto wiedzieć do kiedy powstaje niewykorzystany urlop i czy pracownik musi go wykorzystać!

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy jest zagwarantowany przez przepisy Kodeksu pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikom w ciągu roku:

  • 20 dni urlopu – dla pracowników ze stażem pracy krótszym niż 10 lat;
  • 26 dni urlopu – dla pracowników ze stażem pracy wyższym niż 10 lat.

Do stażu urlopowego wlicza się nie tylko lata pracy, ale także lata edukacji. 

Natomiast wymiar urlopu jest proporcjonalny do wymiaru etatu, na który pracownik jest zatrudniony.

Urlop zaległy

Gdy po zakończonym roku pracownikowi pozostają niewykorzystany urlop. Wówczas zaległy należy wykorzystać maksymalnie do 30 września kolejnego roku, za który przysługuje dana pula urlopu zaległego. Natomiast pracodawca, udzielając pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w pierwszej kolejności powinien rozliczyć wymiar urlopu zaległego.

Przedawnienie urlopu

Nieudzielony w terminie urlop zaległy nie przepada. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Czyli 3-letni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy rozpocznie się zawsze 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Czasami można spotkać się ze stwierdzeniem, że niewykorzystany urlop wypoczynkowy można „sprzedać” pracodawcy, czyli że pracodawca może pracownikowi wypłacić ekwiwalent pieniężny w zamian za niewykorzystanie części urlopu bieżącego lub zaległego. Jest ono błędnie i niezgodne z przepisami. Urlop wypoczynkowy należy bezwzględnie wykorzystać w naturze. Natomiast ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy można wypłacić wyłącznie w sytuacji, kiedy umowa z pracownikiem została rozwiązana i z różnych przyczyn nie mógł on wykorzystać przysługującego mu urlopu do końca trwania umowy. Wszelkie inne sytuacje, gdzie ekwiwalent jest wypłacany są niezgodne z kodeksem pracy.

Urlop zaległy w systemie wFirma.pl

Warto, aby system kadrowy pamiętał o urlopie zaległym i tak jest w systemie wFirma.pl. Wyliczony limit jest widoczny w zakładce KADRY » PRACOWNICY  » w oknie Szczegóły pracownika » CZAS PRACY » MENU » NIEOBECNOŚCI.

 

niewykorzystany urlop

 

Co więcej w systemie widać ile dokładnie zostało dni niewykorzystanego urlopu.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn