Prokurent - odpowiedzialność w spółce

Prokurent to reprezentant spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dokonywania czynności prawnych. Jakie ma obowiązki i czym się dokładnie zajmuje? Odpowiadamy w artykule!

Rola prokurenta w spółce

Prokurent to osoba, której udzielono pełnomocnictwa w spółce. Prokura obejmuje upoważnienie prokurenta do dokonywania różnego rodzaju czynności w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem. Dokładny zakres prokury  został uregulowany w Kodeksie cywilnym. Prokurentem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo nie może być przeniesione na inną osobę, jednak prokurent może zdecydować o udziale prokury innej osobie na rzecz wykonania określonej czynności prawnej. W spółce wyłącznie Zarząd może powołać prokurenta. W przypadku, gdy składa się on więcej niż z jednego członka, to zgoda na powołanie musi być jednomyślna.

Odpowiedzialność prokurenta za zobowiązania spółki

Kwestia regulowania odpowiedzialności prokurenta nie jest jednoznacznie opisana w Kodeksie cywilnym. Kodeks spółek handlowych opisuje, że pociągnąć do odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania spółki można, zarząd.

Prokurent nie musi być ani pracownikiem firmy, ani nie musi posiadać dedykowanego wykształcenia!

W ustawie Prawo upadłościowe nie znajdziemy wzmianki o odpowiedzialności prokurenta. Występuje jedynie zapis, iż odpowiedzialność za szkodę wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowo przewidzianych terminach ponoszą wyłącznie osoby, które mają prawo reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czyli prokurentowi jako osobie upoważnionej do reprezentowania spółki, nie przysługuje prawo do wykonywania powyższych czynności. Według przepisów  powyższych ustaw, jedyną odpowiedzialnością prokurenta jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Przepis art. 415 Kodeksu cywilnego stanowi, że każdy kto z winy umyślnej wyrządził drugiemu szkodę, ma obowiązek jej naprawienia.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz