Rozliczenie VAT - miesięczne czy kwartalne?

Przedsiębiorca, który zobowiązany jest być podatnikiem VAT lub dobrowolnie rejestruje się na potrzeby podatku od towaru i usług ma obowiązek dokonywać rozliczenia VAT w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Kiedy zatem rozliczenie VAT może być miesięczne, a kiedy kwartale? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

Rozliczenie VAT a obowiązek bycia czynnym podatnikiem

Niektórzy przedsiębiorcy na mocy ustawy o VAT podlegają obowiązkowi rejestracji do VAT bez możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, czyli do 200 000 zł osiągniętego obrotu ze sprzedaży towarów i  usług.

W brzmieniu art. 113 ust. 13 ustawy o VAT są to przedsiębiorcy, którzy:

 • dokonują następujących dostaw m.in.:
  • towarów wymienionych w załączniku nr 12 ustawy o VAT,
  • towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym,
  • artykułów kosmetycznych i higienicznych,
  • urządzeń elektronicznych,
  • maszyn, 
  • hurtowych i detalicznych części do pojazdów osobowych i motocykli,
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu;
 • świadczą usługi:
  • prawnicze,
  • doradztwa (z wyłączeniem doradztwa rolniczego),
  • jubilerskie,
  • ściągania długów

- oraz podmioty nie posiadające zarejestrowanej siedziby prowadzonej działalność na terenie Polski.

Poza warunkami, które obligują podatnika do rejestracji, może zdarzyć się, że przedsiębiorca mimo przysługującego mu zwolnienia podmiotowego w VAT, będzie chciał z niego zrezygnować i opodatkowywać swoją sprzedaż podatkiem VAT. W tym celu należy zawiadomić właściwy urząd skarbowy dla celów VAT dokonując zgłoszenia na formularzu VAT-R.

Właściwym urzędem dla celów VAT przedsiębiorcy jest urząd przynależny do miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, a w przypadku spółki cywilnej ze względu na adres siedziby.

Miesięczne rozliczenie VAT

Co do zasady tuż po rejestracji do VAT przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczania podatku od towarów i usług w trybie miesięcznym w okresie pierwszych 12 miesięcy

Rejestracja do VAT powoduje konieczność comiesięcznego składania pliku JPK_V7. W przypadku rozliczeń miesięcznych jest to JPK V7M, który składa się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Natomiast dla podatników rozliczających się kwartalnie jest to JPK V7K, który za dwa pierwsze miesiące kwartału składa się z części ewidencyjnej, a za trzeci miesiąc kwartału z części ewidencyjnej za ten miesiąc i części deklaracyjnej za cały kwartał. Plik JPK należy sporządzić co miesiąc (bez względu na częstotliwość rozliczania się z tytułu VAT) i zapłacić ewentualny podatek VAT z niej wynikający w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu (rozliczenia miesięczne) lub kwartale  (rozliczenia kwartalne), za który podatnik rozlicza się przed urzędem skarbowym.

W przypadku braku transakcji w danym okresie rozliczeniowym podatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym tzw. zerowy JPK V7.

Po upływie wspomnianych 12 miesięcy przedsiębiorca może skorzystać z rozliczenia kwartalnego, po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków.

Kwartalne rozliczenie VAT - kto może skorzystać?

Z kwartalnego rozliczenia VAT mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy są czynnymi podatnikami VAT od co najmniej 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym nastąpiła rejestracja - nie jestem to jednak jedyny warunek decydujący o możliwości rozliczenia kwartalnego.

Przedsiębiorca chcący się rozliczać kwartalnie musi poza spełnieniem powyższego warunku posiadać status małego podatnika VAT, który należy rozumieć w myśl art. 2 pkt 25 ustawy o VAT jako podmiot:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (lub 2 000 000 euro, jeżeli przepisy SLIM VAT 3 wejdą w życie);
 • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Jeśli zatem podatnik spełnia obydwa warunki, a chce rozliczać się kwartalnie, ma on obowiązek poinformować właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego dla celów VAT o zmianie sposobu rozliczenia, dokonując aktualizacji na formularzu VAT-R.

Sposób wypełnienia formularza VAT-R opisano w artykule: Jak wypełnić VAT-R - szczegółowe omówienie.

Kwartalne rozliczenie VAT a obowiązki rozliczeniowe

Podatnik rozliczający się kwartalnie ma obowiązek składać comiesięczne plik JPK_V7K w terminie do 25. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, tj.:

 • JPK_V7K w części ewidencyjnej zawierający transakcje z pierwszego i drugiego miesiąca kwartału,
 • JPK_V7K w części ewidencyjnej zawierający transakcje z trzeciego miesiąca kwartału oraz część deklaracyjną obejmującą cały kwartał

- złożenie części deklaracyjnej za dany kwartał obliguje podatnika także do uregulowania ewentualnego zobowiązania z tytułu podatku VAT, o ile występuje w danym kwartale, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest JPK_V7K.

 

Rozliczenie VAT w systemie wFirma

System wFirma.pl umożliwia rozliczenie VAT kwartalne lub miesięczne wraz z automatycznym wygenerowaniem pliku JPK V7 oraz jego bezpośrednią wysyłką do urzędu.

Dla prawidłowego wygenerowania pliku JPK w formie rozliczenia kwartalnego należy w pierwszej kolejności dostosować ustawienia systemu poprzez USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczając w polu DEKLARACJA VAT opcję KWARTALNA.

W celu wygenerowania JPK należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 wskazując okres, za który jest składany.

 

 

Następnie wygenerowany plik można wysłać za pośrednictwem systemu zaznaczając go, wybierając z górnego paska akcji opcję WYŚLIJ DO MF.

Szczegóły w zakresie możliwych sposobów wysyłki pliku JPK V7 za pośrednictwem systemu omawia artykuł pomocy: Generowanie i wysyłka JPK V7 w systemie wfirma.pl.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz