Stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2022 roku

Przedsiębiorca, który decyduje się zatrudnić pracownika ma prawo wyboru formy umowy na jakiej podstawie nawiąże współpracę. Od 2017 roku przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenie zobowiązani są do wypłaty wynagrodzenia według minimalnej stawki godzinowej. Jaka jest wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku? Czy wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem? Zapraszamy do lektury!

Minimalna stawka godzinowa - tylko na umowie zlecenie?

Przepisy odrębnie regulują wypłacanie wynagrodzenia w przypadku poszczególnych umów pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Minimalna stawka godzinowa dotyczy wyłącznie umów zlecenie, gdzie strony umowy określa się jako zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę. 

Minimalne wynagrodzenie nie ma zastosowania w przypadku, gdy umowa zlecenie ma charakter prywatny i jest zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Przepisy nie funkcjonują również w sytuacji, gdy to zleceniobiorca decyduje o miejscu wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz gdy pomiędzy stronami z góry ustalono, że wynagrodzenie zostanie rozliczone na podstawie systemu prowizyjnego, czyli w całości zależnego od wyników zleceniobiorcy.

Zasady wypłacania minimalnej stawki godzinowej

Zarówno kwota, jak i sposób rozliczania minimalnego wynagrodzenia podlegają odgórnym regulacjom. Pracodawca powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że pensja pracownika powinna zostać wypłacana w formie pieniężnej, a pracownik nie może zrzec się prawa do minimalnego wynagrodzenia, nie może go również przenieść na inną osobę. 

Kolejną ważną kwestią jest nakaz dokonywania wypłaty co najmniej raz w miesiącu, gdy czas trwania umowy jest dłuższy niż jeden miesiąc. 

Zastosowanie minimalnej stawki godzinowej wiąże się z koniecznością ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy, jednak w jaki sposób będzie się to odbywało zależy od decyzji zleceniodawcy. 

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku

Z roku na rok wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrasta. Należy podkreślić, że kwota minimalnej stawki godzinowej zależna jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2022 wynosi ono 19,70 zł brutto za godzinę i jest wyższa o 1,40 zł/godz. w porównaniu do roku poprzedniego.

Przygotowanie umowy zlecenie możesz wykonać w systemie wFirma korzystając z generatora umów. Co więcej, program pozwala także na prowadzenie ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców. Sprawdź!

 

 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz