Jak zaksięgować nieodpłatne świadczenia na gruncie PIT?

W działalności gospodarczej przychód nie zawsze powstaje na skutek wykonania usługi czy dostawy towarów. Przedsiębiorcy bardzo często otrzymują nieodpłatne świadczenia, które w świetle przepisów mogą podlegać opodatkowaniu na gruncie PIT. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym są nieodpłatne świadczenie i jak zaksięgować nieodpłatne świadczenia na gruncie PIT?

Przychód w działalności a nieodpłatne świadczenia

Zgodnie z artykułem 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uznaje się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Ustawodawca w powyższej regulacji nie wskazuje wprost, jakoby nieodpłatne świadczenia stanowiły przychód z wykonywanej działalności gospodarczej, jak zatem należy rozumieć - pojęcie nieodpłatnego świadczenia?

Nieodpłatne świadczenia, czyli jakie?

Pojęcie nieodpłatnych świadczeń nie zostało uregulowane przepisami prawa niemniej jednak w orzecznictwie została wypracowana spójna definicja nieodpłatnego świadczenia na gruncie prawa podatkowego.

Poprzez nieodpłatne świadczenia należy rozumieć wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
 
Zatem należy uznać, że jeśli przedsiębiorca otrzymuje od innego podmiotu świadczenie w zakresie, którego osiąga pewne korzyści świadczenie to spełnia charakter nieodpłatnego świadczenia - w związku z tym podlega opodatkowaniu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykład 1.

Pan Marcin uzyskał od swojego kontrahenta pakiet medyczny w ramach współpracy. Czy ten benefit będzie stanowił nieodpłatne świadczenie?

Tak, otrzymany pakiet medyczny należy opodatkować w ramach działalności.

Przykład 2.

Pan Patryk uzyskał od swojego kontrahenta kartę multisport w ramach współpracy. Czy ten benefit będzie stanowił nieodpłatne świadczenie?

Tak, otrzymaną kartę multisport należy opodatkować w ramach działalności.

Przykład 3. 

Pan Michał otrzymał od swojego kontrahenta sprzęt firmowy do użytku. Czy użyczenie sprzętu będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie?

Tak, w tym przypadku otrzymany sprzęt do użytku należy opodatkować w ramach działalności.

Przykład 4.

Pan Paweł w ramach umowy użyczenia wykorzystuje pojazd od narzeczonej. Czy w tym przypadku użyczenie pojazdu będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie?

Tak, w tym przypadku pojazd użytkowany w ramach użyczenia należy opodatkować w ramach działalności.

Nieodpłatne świadczenia a ustalenie podstawy opodatkowania

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia powstaje wyłącznie, jeśli świadczenie to przedsiębiorca otrzymał. 

Wyceny otrzymanego nieodpłatnego świadczenia dokonuje się w zależności od jego rodzaju:

  • jeśli otrzymane świadczenie stanowi usługę, która została wykonana w zakresie działalności prowadzonej przez świadczącego, wówczas usługę należy opodatkować zgodnie z ceną jaką otrzymują pozostali odbiorcy,
  • jeśli otrzymane świadczenie jest zakupioną usługą, wówczas ustala się jej wartość po cenie zakupu,
  • jeśli otrzymane świadczenie stanowi udostępnienie lokalu, wówczas za wartość świadczenia uznaje się wysokość czynszu należnego przy zawarciu umowy za ten lokal,

- w innych sytuacjach wyceny dokonuje się na podstawie cen rynkowych w stosunku do stanu, stopnia zużycia oraz miejsca i czasu udostępniania przedmiotu świadczenia.

Natomiast w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e są oni zobowiązani opodatkować otrzymane nieodpłatne świadczenie 3% stawką ryczałtu.

Jeśli otrzymane świadczenie nastąpiło częściowo, za przychód uważa się różnicę pomiędzy wartością przedmiotu świadczenia, która ustalona powinna zostać zgodnie z powyższymi zasadami, a wartością jaką otrzymał nabywca świadczenia.

Nieodpłatne świadczenia - księgowanie w systemie wFirma

Przychód na podstawie otrzymanego nieodpłatnego świadczenia należy wykazać w ewidencji poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW) podając jako datę wystawienia, datę otrzymania nieodpłatnego świadczenia wprowadzając jego faktyczną wartość.

W przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nieodpłatne świadczenie należy opodatkować 3% stawką ryczałtu.

 

nieodpłatne świadczenia

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn