Tarcza 7.0 – jakiego PKD dotyczy i kiedy można składać wnioski?

22 stycznia 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie odnoszące się do wsparcia z Tarczy 7.0. Pomoc będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy ponieśli straty wskutek epidemii COVID-19. Rozporządzenie zakłada kilka form pomocy, a każda z nich odnosi się do wybranych kodów PKD. Przewiduje m.in. świadczenia postojowe, świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, jednorazową dotację, a także zwolnienie ze składek ZUS. Wnioski można składać od 1 lutego do 31 marca 2021 roku. Przeczytaj artykuł i sprawdź, kto może ubiegać się o subwencję.

Tarcza 7.0 – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Z pomocy tej będą mogli skorzystać właściciele firm, których przedsiębiorstwo oznaczone było chociaż jednym z wymienionych niżej kodów i była to działalność przeważająca. Kody te będą weryfikowane na stan 30 listopada 2020 roku.

Kod PKD

Opis

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

pola kempingowe

79.11.A

działalność agentów turystycznych

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

Ponadto wnioskujący będą musieli wykazać spadek przychodów o minimum 40% w jednym z trzech miesięcy przed momentem złożenia wniosku lub w porównaniu z rokiem poprzednim tego samego okresu. Konieczne również będzie udowodnienie, że było to spowodowane epidemią COVID-19.

Tarcza 7.0 - cztery formy pomocy

Tarcza 7.0 – ponowne świadczenia postojowe

O to wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w stopniu przeważającym według przedstawionej niżej listy kodów PKD, odnotowaną na stan 30 listopada 2020 roku. Kolejną subwencję będą mogli uzyskać właściciele firm, którzy w oparciu o przepisy podatkowe wykażą spadek przychodu o minimum 40% za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku, porównując z miesiącem poprzednim lub z rokiem ubiegłym. I tak jak powyżej – udowadniając związek występującej straty z COVID-19.

Jednokrotnie ze świadczenia skorzystać mogą:

Kod PKD

Opis

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Dwukrotnie ze świadczenia skorzystać mogą:

Kod PKD

Opis

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

pola kempingowe

56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

działalność fotograficzna

77.21.Z

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A

działalność agentów turystycznych

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z

organizacja targów i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

nauka języków obcych

85.59.B

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01.Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

90.04.Z 

działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

działalność muzeów

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Tarcza 7.0 – dotacja na pokrycie bieżących kosztów firmy

Jedną z oferowanych form pomocy jest jednorazowa dotacja na sfinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności, którą będzie mógł przyznać starosta. Kryterium przyznania wsparcia będzie wykazanie straty co najmniej 40% przychodów, biorąc pod uwagę miesiąc przed złożeniem wniosku analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu. Z tej formy pomocy będą mogły skorzystać tylko firmy z odpowiednimi PKD:

Kod PKD

Opis

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

pola kempingowe

56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

działalność fotograficzna

77.21.Z

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A

działalność agentów turystycznych

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z

organizacja targów i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

nauka języków obcych

85.59.B

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01.Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

91.02.Z

działalność muzeów

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Tarcza 7.0 – zwolnienie ze składek ZUS

Ubiegający się o zwolnienie z obowiązku regulowania należności składek ZUS będą musieli wykazać – poza koniecznością wpisu odpowiedniego PKD – również stratę jak wyżej oraz być płatnikiem składek także przed 1 listopada 2020 roku. Kolejną ważną sprawą jest złożenie deklaracji rozliczeniowej (ewentualnie imiennego raportu miesięcznego) dotyczącej okresów, odnośnie których zamierza się ubiegać o zwolnienie. Tarcza 7.0 zakłada dwa przypadki zwolnień:

  • za styczeń 2021 roku;

  • za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku – jeśli płatnik nie jest zwolniony, należy złożyć deklaracje do 28 lutego 2021 roku.

Biorąc pod uwagę przeważające PKD za styczeń, ze zwolnienia będą mogli skorzystać:

Kod PKD

Opis

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Natomiast za grudzień i styczeń:

Kod PKD

Opis

49.32.Z

działalność taksówek osobowych

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

52.23.Z

działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

pola kempingowe

56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

działalność fotograficzna

77.21.Z

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A

działalność agentów turystycznych

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z

organizacja targów i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

nauka języków obcych

85.59.B

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01.Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

90.04.Z

działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

działalność muzeów

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska