Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej- kiedy należy ją przekazać?

Pracodawcy powinni pamiętać, że mają obowiązek przekazywania pracownikom informacji o naliczonych składkach za rok poprzedni, z podziałem na poszczególne miesiące. Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej powinna zostać przekazana do końca lutego za rok poprzedni

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej – jakie informacje zawiera?

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej zawiera wszystkie dane z okresu całego roku kalendarzowego, jakie pracodawca przekazuje do ZUS w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA, RSA, RPA. Na informacji znajdują się:

  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny ubezpieczonego, np. PESEL),
  • wymiar czasu pracy,
  • wykaz należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek,
  • informacje na temat wypłaconych zasiłków i wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy,
  • informacje o złożeniu przez ubezpieczonego zawiadomienia o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Komu przekazuje się informację roczną?

Informację roczną pracodawca przekazuje wszystkim ubezpieczonym, za których naliczał i przekazywał składki do ZUS, czyli każdej osobie, która podlega ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu). 

Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji rocznej:

  • dla osób zgłoszonych wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • w sytuacji, gdy na bieżąco (co miesiąc), przekazują swoim ubezpieczonym miesięczne informacje.

Jak powinna być przekazana informacja roczna dla osoby ubezpieczonej?

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej powinna być przekazania ubezpieczonemu w formie papierowej. Dopiero gdy pracownik wyrazi zgodę na formę elektroniczną, możliwe jest przekazanie jej do skrzynki e-mail ubezpieczonego, jednak z zastrzeżeniem, że powinna być podpisana przy użyciu podpisu kwalifikowanego. 

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej a system wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia przygotowanie informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej. Jest to możliwe w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie zaznaczamy wybranego pracownika i po kliknięciu DRUKUJ wybieramy INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ. 

 

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej- kiedy należy ją przekazać?

 

W oknie generowania uzupełnia się ROK, DATA WYPEŁNIENIA oraz IDENTYFIKATOR RAPORTU.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska