Ulga dla młodych w zeznaniu rocznym

Podatnikom, którzy nie ukończyli 26. roku życia może przysługiwać ulga dla młodych. W ramach ulgi dla młodych, uzyskany przychód z określonych źródeł do limitu 85 528 zł nie podlega opodatkowaniu. Czy ulga dla młodych w PIT przysługuje również dla przychodów osiąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? Jak ją rozliczyć w zeznaniu rocznym? Wyjaśniamy!

Ulga dla młodych - kto skorzysta?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są przychody:

  1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
  2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8;
  3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich;
  4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
  5. z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga dla młodych nie ma zastosowania dla przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności.

Podatnik, który w danym roku ukończy 26 lat może skorzystać z ulgi uwzględniając przychody zwolnione z podatku dochodowego do dnia przekroczenia 26 lat włącznie.

Przychody osiągnięte dzień po ukończeniu 26. roku życia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ulga dla młodych - jak liczyć limit?

Na podstawie art. 21 ust. 39 ustawy o PIT przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku wynikających z ulgi dla młodych nie uwzględnia się przychodów:

  • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
  • zwolnionych od podatku dochodowego;
  • od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Podatnikowi poniżej 26. roku życia, który w danym roku podatkowym prowadził działalność gospodarczą oraz osiągał przychody z tytułu, np. umowy o pracę przysługuje ulga dla młodych jedynie w zakresie przychodów osiągniętych z tytułu umowy o pracę.

Przykład 1.

Pani Anastazja ma 23 lata. W 2022 roku osiągnęła z tytułu prowadzonej działalności przychód w wysokości 85 000 zł. Dodatkowo Pani Anastazja pracowała na etacie, gdzie uzyskała przychód roczny w wysokości 50 000 zł. Czy Pani Anastazji przysługuje ulga dla młodych?

Tak, ponieważ osiągnięte przez Panią Anastazję przychody z tytułu działalności gospodarczej nie mają wpływu na wysokość limitu uprawniającego do skorzystania z ulgi dla młodych.

W przypadku wykorzystania limitu przychodów powyżej 85 528 zł pozostałą kwotę należy opodatkować stawką 12%, natomiast nadwyżkę od kwoty 120 000 zł dochodu opodatkowuje się stawką 32%.

Ulga dla młodych w wFirma.pl

Aby wygenerować formularz zeznania rocznego PIT-36 w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ oraz wybrać: Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36).

 

ulga dla młodych

 

Przychody zwolnione z podatku dla których ma zastosowanie ulga dla młodych należy ująć na podstawie  otrzymanego od pracodawcy PIT-11 w części D. formularza PIT-36 zaznaczając w poz. 71 (jeśli występuje się jako podatnik) lub poz. 72 (jeśli występuje się jako małżonek), wprowadzając kwotę przychodów zwolnionych w:

  • poz. 79 - w przypadku przychodów z umowy o pracę,
  • poz. 81 - w przypadku przychodów z umowy zlecenia.

 ulga dla młodych

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka