Ulga na dzieci w zeznaniu rocznym - komu przysługuje?

Ulga na dzieci to jedna z ulg, która może pomniejszyć podatek dochodowy za dany rok podatkowy. Można z niej skorzystać po zakończeniu roku, ujmując ją w składanym zeznaniu rocznym.

Komu przysługuje ulga na dzieci?

Ulga na dzieci przysługuje jedynie podatnikom, którzy opodatkowani są skalą podatkową i rozliczają się na formularzu PIT-36 lub PIT-37. Rozliczający się na zasadach ryczałtu, którzy składają PIT-28 oraz za pomocą podatku liniowego (PIT-36L) nie są uprawnieni do skorzystania z tej ulgi.

Rozliczanie się z podatku dochodowego z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach innych niż ogólne nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci w odniesieniu do dochodów z innych źródeł opodatkowanych skalą podatkową.

Ulga na dzieci - 1 dziecko

Wartość rocznej ulgi na pierwsze dziecko wynosi 1112,04 zł rocznie. Aby mieć możliwość z niej skorzystać dochody podatnika: 

  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim nie mogą przekroczyć w roku podatkowym kwoty 112 000 zł (jest to suma dochodów podatnika i jego małżonka),
  • będącego osobą samotnie wychowującą dziecko nie mogą przekroczyć 112 000 zł,
  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku nie mogą przekroczyć 56 000 zł.

Obliczając limit dochodu należy wziąć pod uwagę sumę dochodów rozliczanych na formularzach PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38.

Ulga na dzieci - 2 dzieci lub więcej 

Podatnikowi, który posiada więcej niż jedno dziecko przysługuje ulga w wysokości zależnej od ilości dzieci i wynosi odpowiednio:

  • pierwsze dziecko - 1112,04 zł rocznie,
  • drugie dziecko - 1112,04 zł rocznie,
  • trzecie dziecko - 2000,04 zł rocznie, 
  • czwarte i kolejne dziecko - 2700 zł rocznie.

Jeżeli ulga obejmuje co najmniej dwójkę dzieci to ograniczenie co do wysokości dochodów dotyczące ulgi na 1 dziecko nie obowiązuje.

Ulga na dzieci pełnoletnie

Ulga na dzieci przysługuje jedynie rodzicom dzieci małoletnich poniżej 18-ego roku życia oraz:

  • rodzicom dzieci, które otrzymywały dodatek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną bez względu na wiek dziecka,
  • do ukończenia 25. roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (zasady ogólne) lub art. 30b (m.in. zbycie papierów wartościowych, instrumentów finansowych, akcji) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 16 061,28 zł.

Ulga na dzieci - jak wykazać w PIT-36?

Aby wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 ulgę na dzieci należy podczas generowania zeznania rocznego w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT 36) należy:

1. dołączyć załącznik PIT/O;

 

ulga na dzieci

2. wskazać w załączniku PIT/O w części C. poz. 52 liczbę dzieci;

 

ulga na dzieci

 

3. uzupełnić w załączniku PIT/O w części E. numery pesel (lub imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci w przypadku braku numerów pesel) oraz wskazać, czy ulga przysługiwała przez cały rok, czy jedynie za kilka miesięcy, wówczas zostanie dokonane przeliczenie przysługującej do odliczenia kwoty rocznej proporcjonalnie do wskazanych miesięcy;

 

ulga na dzieci

 

4.po wypełnieniu załącznika PIT/O ulga na dzieci zostanie automatycznie ujęta na formularzu PIT-36 w części J. poz. 312.

 

ulga na dzieci

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska