Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

Wiele wątpliwości u pracowników budzi możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego wstecz. Czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa? Kolejną nurtującą kwestią jest czy zwolnienie lekarskie wstecz uchroni pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy? Wyjaśniamy!

Zwolnienie lekarskie wstecz - czy jest możliwe?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. Co więcej, zaświadczenie może być wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak niż 4. dnia po dniu badania, jeżeli:

  • bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy;
  • badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

Ponadto zwolnienie lekarskie może być wystawione 3 dni wstecz, ale tylko wówczas, jeżeli wyniki badania wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Wyjątkiem od tej reguły jest zwolnienie od psychiatry. 

Termin 3 dni wstecz dla zwolnień lekarskich musi być ściśle przestrzegany. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie są zwolnienia z czasowej niezdolności do pracy, wystawiane przez lekarzy psychiatrów.

Psychiatra ma szczególne uprawnienia?

Psychiatra, który stwierdza, że pacjent ma zaburzenia psychiczne ograniczające zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania, może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz i cofnąć się jeszcze bardziej. Przepis ten nie wskazuje jednak maksymalnego terminu takiego cofnięcia. 

Na jaki okres może zostać wystawione zwolnienie?

Lekarz może wystawić zwolnienie na dowolny okres, nie ma tutaj limitu. Wskazać należy że:

  • za pierwsze 33 dni choroby lub 14 dni (w przypadku pracownika powyżej 50. roku życia) za absencję chorobową płaci pracodawca – jest to wynagrodzenie chorobowe;
  • za czas niezdolności do pracy trwający łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwający łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego) pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy;
  • pracownik może przebywać na zasiłku chorobowym maksymalnie 182 dni, a jeśli po tym czasie nadal jest chory, powinien udać się na kontrolę i postarać się o przyznanie świadczenia chorobowego.

Zwolnienie lekarskie chroni przed utratą pracy?

Bywają sytuacje, że pracownik otrzymuje wypowiedzenie z pracy i rozchorowuje się. Czy zwolnienie lekarskie chroni go przed rozwiązaniem umowy? Kodeks pracy jasno wskazuje, że pracownik posiada ochronę przed zwolnieniem jeśli przebywa na zwolnieniu lekarskim zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy: „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Oznacza to, że osoba przebywająca na zwolnieniu chorobowym korzysta z kodeksowej ochrony przed wypowiedzeniem jej stosunku pracy. Tu jednak przypadek jest dość specyficzny i w przypadku kiedy pracownik poszedł do lekarza dopiero po tym jak otrzymał wypowiedzenie to nie obowiązuje go powyższa ochrona bowiem w czasie kiedy złożono mu wypowiedzenie normalnie pracował. Przez obecność w pracy należy rozumieć stawienie się pracownika do pracy i świadczenie pracy, a więc wykonywanie obowiązków wynikających z umowy o pracę lub też gotowość do jej wykonywania. Wykonywanie pracy jest aktywną formą obecności pracownika w pracy i sam fakt wykonywania obowiązków pracowniczych z reguły przemawia przeciwko późniejszym twierdzeniom pracownika o jego niezdolności do pracy.

Dodawanie zwolnień w systemie wFirma

System wFirma umożliwia proste wprowadzanie nieobecności chorobowych i zasiłkowych. 

W zakładce KADRY » PRACOWNICY możliwe jest wprowadzanie nieobecności pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Żeby wprowadzić nieobecność pracownika, gdy otrzymał on zwolnienie lekarskie, należy kliknąć na jego imię i nazwisko, a następnie w pojawiającym się oknie dialogowym przejść do zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ.

 

zwolnienie lekarskie wstecz

 

Zarówno zasiłki jak i chorobowe zostaną naliczone na liście płac automatycznie. 

Podsumowanie 

Zwolnienie lekarskie może być wystawione maksymalnie trzy dni wstecz wyjątkiem jest zwolnienie od psychiatry. Zwolnienie lekarskie wstecz to wygodne rozwiązanie szczególnie dla osób, które np. rozchorują się w dzień ustawowo wolny od pracy poprzedzający pierwszy dzień pracy (np. w niedzielę albo święto); lub w przypadku kiedy z różnych przyczyn muszą dłużej oczekiwać na konsultację lekarską. Przepisy nie określają natomiast maksymalnego czasu, na jaki można wystawić zwolnienie lekarskie.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn