Księgowanie składek społecznych finansowanych przez płatnika z list płac

Zasady księgowania składek do wynagrodzeń należnych do grudnia 2022 roku

Do końca 2022 roku o momencie ujęcia w kosztach uzyskania przychodu składek społecznych finansowanych przez płatnika decydowała data wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę:

  1. wynagrodzenie płatne do ostatniego dnia miesiąca, za który było należne

Składki za pracowników finansowane przez pracodawcę były księgowane w miesiącu, za który należne było wynagrodzenie.

  1. wynagrodzenie wypłacane z przesunięciem do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który było należne wynagrodzenie 

Składki za pracowników finansowane przez pracodawcę były księgowane w miesiącu, w którym zostały opłacone.

Zasady księgowania składek od wynagrodzeń należnych od stycznia 2023

Zmiana sposobu księgowania składek społecznych finansowanych przez płatnika obejmuje wynagrodzenia należne od stycznia 2023 roku, dla których nie ma znaczenia data wypłaty wynagrodzenia.

Bez względu na datę wypłatę wynagrodzenia, składki społeczne finansowane przez przedsiębiorcę podlegają księgowaniu w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne - pod warunkiem, że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.

Art. 22 ust. 6bb ustawy o PIT:

Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia temu terminowi do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d.

Przedsiębiorca może zatem ująć ww. składki w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie, jeśli zadeklaruje się, że dokona ich zapłaty w terminie.

Natomiast, w przypadku niedopełnienia terminu przedsiębiorca jest zobowiązany do wyksięgowania ujętych kosztów wstecz a następnie ujęcia ich w dacie zapłaty składek.

Księgowanie składek społecznych finansowanych z umów o pracę w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia automatyczne księgowanie całkowitego kosztu wynagrodzenia, czyli:

  • kwoty brutto wynagrodzenia oraz
  • składek społecznych finansowanych przez płatnika, czyli przedsiębiorcę.

W tym celu podczas generowania listy płac z tytułu umowy o pracę poprzez KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (UMOWY O PRACĘ) pozostawić zaznaczoną opcję AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE.

 

księgowanie składek społecznych

 

W momencie zapisania dodawanej listy płac w KPiR zostaną ujęte następujące wpisy:

  • wynagrodzenie pracowników w kwocie brutto,
  • składki społeczne z umów o pracę w części finansowanej przez płatnika,
  • składki FP i FGŚP z umów o pracę,

które można zweryfikować klikając na listę płac, przechodząc do podzakładki EWIDENCJE.

 

księgowanie składek społecznych

 

Szczegóły w zakresie księgowania wynagrodzeń w systemie omawia artykuł pomocy: Księgowanie kosztów wynagrodzeń.
Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska