Czy odprawa pośmiertna może być wypłacona w ratach?

Gdy pracownik zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub po jego zakończeniu (okresie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek choroby), pracodawca jest zobowiązany wypłacić odprawę pośmiertną. Czy odprawa pośmiertna można być wypłacona w ratach?

Kto ma prawo do odprawy pośmiertnej?

Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

  • małżonkowi,
  • innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej.

Prawo do odprawy pośmiertnej nie wchodzi w skład spadku. Więc jeśli nie ma osób uprawnionych do jej otrzymania, pracodawca nie ma obowiązku wypłacać odprawy.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, w sytuacji gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest wyższe niż kwota odprawy. 

Wysokość odprawy

Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi równowartość:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Wysokość wspomnianego wynagrodzenia ustala się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy. Według § 2 ust. 1 pkt 8 odprawę pośmiertną oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego. 

Wypłata odprawy pośmiertnej

Odprawa pośmiertna dzielona jest w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. W sytuacji, gdy po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty.

Aby otrzymać odprawę osoby uprawnione powinny zgłosić się do byłego pracodawcy zmarłego pracownika, przedstawiając odpowiednią wymaganą dokumentację. W określonych przypadkach mogą być wymagane takie dokumenty jak: akt zgonu zmarłego pracownika, akt małżeństwa, zaświadczenie z ZUS o spełnieniu wymagań do uzyskania renty rodzinnej, kserokopia dokumentu tożsamości czy też postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. O przyznanie odprawy pośmiertnej należy wystąpić do 3 lat od dnia śmierci pracownika, gdyż roszczenie to ulega przedawnieniu z upływem tego terminu.

Przyjmuje się że odprawa jest świadczeniem pieniężnym mającym charakter jednorazowy. Niedopuszczalne jest zatem wypłacenie jej w ratach. 

Odprawa pośmiertna w systemie wFirma

W związku ze śmiercią pracownika, pracodawca ma dodatkowe obowiązki. System wFirma pomaga w ich wypełnieniu. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie zakończenia umowy o pracę w zakładce KADRY » UMOWY poprzez zaznaczenie danej umowy » nakierowanie kursora na opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE, gdzie można wybrać podstawę rozwiązania umowy: z powodu śmierci pracownika.

 

odprawa pośmiertna

 

Dzięki czemu wynagrodzenie i odprawa, wypłacane po śmierci pracownika członkom jego rodziny, będą  zwolnione ze składek ubezpieczeniowych, ale odprowadza się od nich zaliczkę na podatek w wysokości 12%.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz