Jak prawidłowo określić kod PKD?

Każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, musi właściwie opisać ją przy pomocy kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Określają one rodzaje działalności wykonywane przez firmy.

Podział działalności według PKD

Aktualnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007, wprowadzona z początkiem 2008 roku przez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). Poniżej przedstawiamy aktualny podział:

 • Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

 • Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie.

 • Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe.

 • Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

 • Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

 • Sekcja F - Budownictwo.

 • Sekcja G -Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

 • Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa.

 • Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

 • Sekcja J - Informacja i komunikacja.

 • Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

 • Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

 • Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

 • Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca.

 • Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.

 • Sekcja P - Edukacja.

 • Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

 • Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

 • Sekcja S - Pozostała działalność usługowa.

 • Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

 • Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne.

 

Poziomy Polskiej Klasyfikacji Działalności

Na PKD składa się pięć poziomów:

 • poziom pierwszy (sekcja) oznaczony symbolem jednoliterowym; dzieli cały zbiór na 21 podgrup rodzajów działalności składających się z czynności związanych ze sobą z ogólnego podziału pracy;

 • poziom drugi (dział) oznacza się 2-cyfrowym kodem numerycznym. Dzieli całą zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności składających się z czynności według cech określających stopień podobieństwa oraz rozpatrujących powiązania występujące w gospodarce narodowej;

 • poziom trzeci (grupa) oznacza się go 3-cyfrowym kodem numerycznym i obejmuje 272 grupowań rodzajów działalności, które możemy wyodrębnić, biorąc pod uwagę charakter procesu produkcji/usługi lub charakter odbiorcy usługi;

 • poziom czwarty (klasa) oznacza się go 4-cyfrowym kodem numerycznym i obejmuje on 615 grupowań rodzajów działalności, które możemy wyodrębnić, biorąc pod uwagę specjalizację działalności usługowej/procesu produkcyjnego;

 • poziom piąty (podklasa) oznacza się go 5-znakowym kodem alfanumerycznym, obejmuje 654 grupowania i służy do wyodrębnienia rodzajów działalności, które są charakterystyczne dla polskiej gospodarki. Oprócz tego ma funkcje podmiotu obserwacji statystycznej.

Jak prawidłowo określić PKD?

Warto wejść na stronę internetową GUS, na której znajduje się wyszukiwarka pomagająca w wyborze właściwego kodu PKD. Wyszukiwarka ma 5-poziomą klasyfikację - od poziomu ogólnego do szczegółowego. Trzeba pamiętać, że określenie kodu jest kwestią indywidualną, wyjątkową dla każdej firmy. Na przedsiębiorcy spoczywa zadanie wyboru odpowiednich kodów. W przypadku kłopotów z PKD warto zwrócić się do GUS o wydanie interpretacji, która rozstrzygnie wszelkie wątpliwości.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka